GVC Gaesco Renta Fija

Descripció

Fons d'Inversió de Renda Fixa a curt termini.

Política d'inversió

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex Euribor a setmana capitalitzat anualment i per la part de la Renda Fixa sense rating (20%) l'índex de referència serà el Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index.

El Fons inverteix en valors de Renda Fixa a curt termini d'emissors públics o privats de qualsevol país admesos a negociació en mercats financers organitzats legalment autoritzats. En situacions normals de mercat s'invertirà en valors de Renda Fixa de països pertanyents a la OCDE.

El Fond podrà invertir fins a un 25% del seu actiu en valors de Renda Fixa amb una calitat creditícia mitjana (rating entre BBB- i BBB+) i la resta amb una calitat creditícia alta (A o superior). No obstant, es podrà invertir en actius que tinguin com a mínim la mateixa calitat creditícia que el Regne d'Espanya en cada moment. Així mateix, es podran invertir fins a un màxim del 20% del patrimoni, en actius de Renda Fixa amb baixa calitat creditícia o sense calitat creditícia definida. La duració mitjana de la cartera de valors de Renda Fixa no serà superior a 2 anys.

El Fonds no invertirà en actius de països emergents. L'exposició al risc de divisa serà com a màxim del 5%. Es podrà invertir fins a un 5% en IIC financeres que siguin actiu apte, armonitzades i no armonitzades, la vocació del qual sigui congruent amb la del Fons i no pertanyents al Grup de la gestora, i fins a un 10% en dipòsits en entitats de crèdit, que hauran de complir els requists de rating per a la Renda Fixa.

L'exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és l'import del patrimoni net.

Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat membre de la Unió Europea, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels que Espanya sigui membre i Estats amb calificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya.

Es podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscs per la possibilitat de que la cobertura no sigui perfecta, per l'apalancament que comportin i per la inexistència d'una cambra de compensació.

Dades generals
Categoria Renda Fixa Euro
Perfil de Risc 3
S. Gestora GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA
E. Dipositària Banc de Sabadell, SA
D. Llançament 18/06/1986
V. Liquidatiu
Índex Ref. 80% Euribor a setmana + 20% Markit Iboxx Eur Liquid High Yield Index
Divisa EUR
ISIN ES0169764034
Bloomberg PYGCREC SM
Liquiditat Diària
COD