GVC Gaesco Dividend Focus, F. I.

Descripció

Fons d'inversió de Renda Variable Zona Euro.
 

Política d'inversió

L'objectiu de gestió és invertir en empreses que proporcionin una rendibilitat per dividend elevada, creixent i sostenible, així com per un potencial de revaloració de les seves cotitzacions per descompte fonamental, majoritàriament de la Zona Euro, i mitjançant la utilització d'uns criteris de selecció molt definits i sense discriminar als emissors ni per la seva grandària, ni per la forma de pagament dels dividends, si bé és preferible en cash que en accions.

L'exposició a la renda variable oscil·larà entre un mínim del 75% i el 100%, majoritàriament en emissors de la Zona Euro (entorn al 75%), dels EUA (entorn al 15%), de Regne Unit (entorn al 5%) i de Suïssa (entorn al 5%), sense cap limitació per capitalització i/o sectors econòmics.

L'exposició a la renda fixa, pública o privada, en mercats OCDE, oscil·larà entre 0% i màxim del 25%, en actius amb qualificació creditícia mitjana (entre ràting BBB-i BBB+). També es podran invertir en actius amb la mateixa qualitat creditícia que el Regne d'Espanya a cada moment. La durada mitjana serà inferior a 2 anys. Dins de la renda fixa, s'inclouen dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, complint amb els ràting abans indicats. L'exposició al risc albires serà com a màxim del 30%. No s'invertirà en països emergents.

No s'invertirà en IIC. No s'invertirà en instruments financers derivats negociats o no negociats en mercats organitzats. Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una Comunitat Autònoma, una Entitat Local, els Organismes Internacionals dels quals Espanya sigui membre i Estats amb solvència no inferior a la d'Espanya. La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en, almenys, sis emissions diferents. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.

Dades generals
Categoria Renda Variable Zona Euro
Perfil de Risc 7
S. Gestora GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
D. Llançament 25/01/2019
V. Liquidatiu
Índex Ref. Renta Variable (75% MSCI EMU High Dividend Yield Index + 15% MSCI USA High Dividend Yield Index + 5% MSCI UK High Dividend Yield Index + 5% SPI Select dividend 20 index) Renta Fija: Euribor 1W
Divisa EUR
ISIN ES0143631002
Bloomberg --
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F. I. E ES0143631010 3.000.000 € minorista i 1€ institucional
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F. I. I ES0143631028 1.000.000 €
2