GVC Gaesco 1K+ Renta Variable, FI

Política d'inversió

El Fons inverteix en empreses de mida mitjana i / o gran de la Unió Europea i dels EUA que tinguin una capitalització borsària mínima igual o superior a 1.000 milions d'euros (o equivalent en dòlars USA) i que distribueixin dividends regularment que siguin superiors a l'Euribor + 1%. L'exposició a la renda variable serà més del 75% sense limitació sectorial. L'exposició a la renda fixa inclòs mercat monetari, serà com a màxim del 25%, en actius sense qualitat creditícia definida, admesos a cotització en mercats de països de la Unió Europea i dels EUA tant en Deute públic nacional / internacional, com en renda fixa emesa per empreses privades i en emissions que satisfacin rendiments amb una TIR mínima d'Euribor + 1%. No hi haurà límit de durada mitjana de la cartera de renda fixa. El fons no invertirà en mercats ni països emergents. El Fons podrà invertir en actius denominats en moneda diferent de l'euro, sent l'exposició al risc divisa més la inversió en valors de renda variable emesa per entitats radicades fora de l'àrea euro, superior al 30%. El Fons podrà invertir fins a un 10% en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, del mateix grup o no de la gestora, i en dipòsits en entitats de crèdit i en instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats. Es podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret de rendibilitat. L'exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és l'import del patrimoni net.

Dades generals
Categoria Renta Variable Internacional
Perfil de Risc 7
S. Gestora GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA
E. Dipositària Banco de Sabadell, SA
D. Llançament 08/11/2013
V. Liquidatiu
Índex Ref. ---
Divisa EUR
ISIN ES0143630004
Bloomberg ---
Liquiditat ---
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco 1K + Renta Variable, FI I ES0143630012 1.000.000 € minorista i 1 € institucional
1