GVC Gaesco Renta Valor, FI

Descripció

GVC Gaesco Renta Valor va destinat a tots aquells inversors, amb un perfil de risc moderat-baix, que busquen l'obtenció d'una rendibilitat periòdica. Ideal per als estalviadors que invertien en dipòsits i estan buscant alternatives.

Política d'inversió

El Fons podrà invertir en tota classe d'actius financers que paguin cupons, dividends o rendes, preferentment elevats.

  • Renda Variable: Com a màxim, tindrà una exposició en Renda Variable del 15%. Renda Variable defensiva, amb dividend elevat i sostenible en el temps.
  • Deute High Yield, Governamental, Corporativa i Deute Híbrid: Fins a un 20%.
  • Dipòsits diversificats, sense les limitacions imposades a les persones físiques: Fins a un 40%.
  • Préstecs, Fons i d’altres: Fins a un 25%.

No hi haurà restriccions de ràting, podent invertir en qualsevol emissió que es consideri interessant. L'objectiu es basa en proporcionar valor, i això es troba en aquells actius que, segons fonamentals, estan barats.

Existeixen 2 classes diferents amb els seus corresponents codis ISIN: una d'acumulació i una altra de distribució. Per tant, es calculen dos valors liquidatius.

  • Classe A: Acumulació.
  • Classe B: Distribució. Trimestralment (març, juny, setembre i desembre) es repartirà l'excés de valor liquidatiu sobre 101. Valor Inicial 100.

La classe d'acumulació, com el seu nom indica, no reparteix dividends, rendes ni cupons. La rendibilitat s'acumula al fons, reflectint-se en el valor liquidatiu.
Està previst que el partícip pugui optar, en el moment de la subscripció, a percebre una rendibilitat trimestral de l'1% (4% anual nominal) en forma de rescat, utilitzant una de les següents 2 vies:

  • Rescats parcials: El partícip pot ordenar, de forma trimestral, un traspàs de participacions cap a un altre fons d'inversió (optimitzant la fiscalitat ja que no es tributa). D'aquesta manera, es sistematitza l'operativa. L'import a traspassar equivaldrà a l'1% de la inversió (4% anual nominal).
  • Vendes parcials: El partícip pot ordenar, de forma trimestral, una venda parcial de participacions del fons, equivalent a l'1% de la inversió (4% anual). En aquest cas, la tributació només s'aplicarà al percentatge de guany que porti implícit l'import que es ven. L'ordre es pot efectuar en el moment de la subscripció.

La classe de distribució, com el seu nom indica, reparteix dividends de forma trimestral per un valor equivalent a l'import que s'ha generat de rendibilitat en el període, mesurat com l'excés del valor liquidatiu sobre el nivell 101. Si no s'ha generat rendibilitat, el fons no distribuirà dividends. En aquest cas, el 100% de l'import distribuït en concepte de "dividend" tributarà com a rendiment de capital mobiliari.

Detalls

La cartera del Fons estarà optimitzada per a un inversor a curt i mig termini.

L'índex de referència és 15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor a 1 any + 100 pb.

 

Dades generals
Categoria Renda Fixa Mixta Euro
Perfil de Risc 3
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària Banc de Sabadell, SA
D. Llançament 17/05/2013
V. Liquidatiu
Índex Ref. 15% MSCI Europe High Dividend Yield Index + 85% Euribor a 1 any + 100 pb
Divisa EUR
ISIN ES0143629006
Bloomberg GVGRVFA SM Equity
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco Renda Valor B ES0143629014 1 Participació
1