GVC Gaesco Fondo de Fondos, FI

Descripció

Fons d'Inversió de Renda Variable Internacional que inverteix de forma global via Institucions d'Inversió Col·lectiva.

Política d'inversió

L'estratègia d'inversió es discuteix setmanalment al Comitè d'Inversions de la Gestora. Un cop determinats els països i sectors en què GVC Gaesco estima que hi ha més potencial de revaloració en funció del descompte fonamental, el cicle de vida del mateix i les dades macroeconòmiques, es seleccionen els Fons d'Inversió que millor encaixen amb les decisions preses i amb la filosofia de gestió de GVC Gaesco:

  • Consistència en l'estil de gestió.
  • Tracking error elevat. Es valora l'alpha que pot generar l'equip gestor a través de l'stock picking i l'asset allocation. No resulten interessants els fons indexats o els que tenen un tracking error baix.
  • Equip gestor del Fons amb llarga trajectòria professional i que hagi treballat conjuntament. D'aquesta manera, la solidesa en la gestió i en la presa de decisions està més assentada.

Aquest fons mantindrà sempre invertit un percentatge mínim del 85% del seu patrimoni.

Podrà invertir en instruments derivats negociats en mercats organitzats i OTC amb la finalitat de cobertura i inversió.

 

Dades generals
Categoria Renda Variable Internacional
Perfil de Risc 6
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària Banc de Sabadell, SA
D. Llançament 06/10/1997
V. Liquidatiu
Índex Ref. MSCI World
Divisa EUR
ISIN ES0140633035
Bloomberg GAESFOF SM
Liquiditat Diària
COD