GVC Gaesco Retorno Absoluto, FI

Descripció

Es tracta d'un Fons de Retorn Absolut multiestratègia directe.

El seu objectiu és l'obtenció d'una rendibilitat positiva independentment de l'evolució dels mercats financers.

La seva font de retorn són les ineficiències de curt i mig termini als Mercats Financers. Per al seu aprofitament, utilitza 19 tècniques i 63 submodels diferents, convertint-lo en un Fons multiestratègia de Retorn Absolut.

Utilitza estratègies del tipus de valor relatiu, oportunístic llarg / curt i de tipus oportunístic llarg.

El Fons és el fruit de 13 anys d'intenses anàlisis individualitzades de tècniques i d'optimitzacions.

Es conjuguen l'experiència als mercats financers de GVC Gaesco i la capacitat analítica d'un potent grup de recerca de la Universitat de Barcelona.

Destaca la rigorositat en la metodologia utilitzada i el amplis períodes de predicció, superiors als 20 anys. 

El Fons inverteix en actius de Renda Fixa, pública o privada (que com a mínim el 80% d'ells han de ser de la categoria Investment Grade segons l’agència S&P), en actius de Renda Variable i en instruments derivats de mercats organitzats. 

  • Optimització financera ⇒ Multiestratègia: Maximització de l’alfa, la part del rendiment no correlacionada amb els mercats borsaris. Multiestratègia per optimitzar l'estabilitat dels retorns. El 42,8% del total es dedicarà a estratègies del tipus oportunístic llarg / curt, un 44,1% del tipus oportunístic llarg i un 13,1% a valor relatiu. En total, s'utilitzen simultàniament 16 Tècniques i 61 submodels diferents que, any rere any, es van perfeccionant. Optimització de la combinatòria d'estratègia i tècniques en funció de la rendibilitat, de la volatilitat i de l'estabilitat de la volatilitat (volatilitat de la volatilitat).
  • Optimització de costos ⇒ 100% Gestió Interna: Totes les tècniques s'executen internament sense l'ús de tercers gestors. Això permet l'obtenció dels avantatges de l'estabilitat de rendiments de la multiestratègia sense utilitzar la via comuna del Fons de Fons, evitant així les fortes distorsions que l'acumulació de taxes sobre resultats introdueixen en aquest tipus de gestió.

El Fons s'emmarca dins de la legislació comuna de Fons d'Inversió vigent. Ofereix liquiditat diària.

(*) Modificació de la política d'inversió: 09/01/2002.

(**) A partir del 4 de març de 2016 aquest Fons ha adquirit la categoria de Fons subordinat (Feeder) del Fons Luxemburguès Pareturn GVC Gaesco Absolute Return Fund (Màster) gestionats ambdós per GVC Gaesco Gestión SGIIC.

 

Dades generals
Categoria Retorn Absolut
Perfil de Risc 4
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL A ESPANYA
D. Llançament 17/11/1992 (*)
V. Liquidatiu
Índex Ref. Euribor a 1 semana més 200pb
Divisa EUR
ISIN ES0138233038
Bloomberg FONGAES SM
Liquiditat Diària
COD

Altres classes disponibles

Nom Classe ISIN Inversió Min. Valor Liq. Data DFI
GVC Gaesco Retorno Absoluto, FI I ES0138233004 1.000.000 EUR
1