GVC Gaesco Constantfons, FI

Objectiu

Es tracta d'un fons adreçat a inversors - estalviadors que busquen seguretat en les seves imposicions, de manera que la política d'inversions tindrà un marcat caràcter conservador.

Política d'inversió

El Fons inverteix en emissions de Deute Públic de països de la Zona Euro, principalment en valors nacionals sense perjudici que, conjunturalment, pugui realitzar una inversió en valors de Renda Fixa emesa per empreses privades amb un ràting creditici de com a mínim el que té el Regne d'Espanya, així com en menor mesura en valors de Renda Fixa denominats en moneda no euro (màxim 5%) emesos per Estats Sobirans.

El Fons pot invertir també en Dipòsits en Entitats de Crèdit amb venciment inferior a 1 any.

La Durada mitjana de la cartera serà com a màxim de 6 mesos.

 

Dades generals
Categoria Renda Fixa Euro
Perfil de Risc 1
S. Gestora GVC Gaesco Gestió, SGIIC, SA
E. Dipositària Banc de Sabadell, SA
D. Llançament 07/03/1996
V. Liquidatiu
Índex Ref. Euribor a 1 semana
Divisa EUR
ISIN ES0121776035
Bloomberg CONSTAN SM
Liquiditat Diària
COD